นลินทัศไนย ปิยพัชร์. 2018. “อัตราการรอดชีวิตและปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดนำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (3):393-404. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/135016.