โอฬาระชิน ดำรงค์ธรรม. 2018. “การศึกษาผลของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมชนิด THR โดย Young Orthopaedic Surgeon”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (3):405-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/135025.