ศรีสารคาม ประเสริฐ. 2018. “ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ฝีในตับและม้าม ที่เกิดจากเชื้อเมลิออยโดซิส”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (3):413-22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/136123.