โอฬารวณิช ศรีสุดา. 2018. “ความชุกของภาวะเบาหวานเข้าจอตาในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (3):437-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/136142.