ธีรวิรุฬห์ สุภาพ. 2018. “การศึกษาภาพถ่ายจากเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ 64-MDCT ในผู้ป่วยสงสัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (3):463-69. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/136154.