เลยวานิชย์เจริญ สุดชาย. 2018. “การผ่าตัดริดสีดวงทวาร : แบบแผลเปิดและแผลปิดในโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (3):471-77. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/136170.