ศิริวงศ์ สุริสา. 2018. “รายงานผู้ป่วย : ผู้ป่วยที่เกิดภาวะพอร์ไฟเรียหลังจากการระงับความรู้สึก”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (3):499-505. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/136185.