วรรณศรี แสงจันทร์. 2018. “การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยหลังรับยาระงับความรูสึกในห้องพักฟื้น”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 27 (1):23-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/137772.