คำภักดี สุรชัย. 2018. “ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 27 (2):107-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/142881.