แก้วสิงห์ ปรานี, เอกะวิภาต ภูพิงค์, ประเสริฐทรง ขวัญจิตต์, และ ปานนาค ทรงวุฒิ. 2018. “การประเมินสมรรถนะของหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตทางประสาทศัลยศาสตร์ ด้วย Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) III”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 27 (3):205-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/142964.