ชยางศุ ชวลิต. 2018. “การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและลักษณะของโรคมะเร็งตับในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 27 (3):225-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143186.