ศรีสุวพันธ์ อัจฉรา. 2018. “ผลของน้ำขิงกับระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนมมารดาหลังคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 27 (3):243-50. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143197.