นันทธีโร อุมาพร. 2018. “อาการนำมาพบแพทย์ของผู้มาตรวจมะเร็งเต้านม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 27 (3):251-62. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143205.