โรจน์ลัคนาวงศ์ วีรพร. 2018. “ความไวและความจำเพาะของการตรวจวินิจฉัยภาวะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก > HSIL ด้วยการตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้อง Colposcope”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 27 (3):278-86. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143218.