จินดาเวช นรินทร์. 2018. “ความซุกและผลลัพธ์ของภาวะความดันในซ่องท้องสูงในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 28 (3):139-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144404.