เอี่ยมธนะสินชัย สุภาวดี. 2018. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยอายุรกรรม ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 28 (3):159-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144415.