กาญจนรังสิชัย เอื้อมพา. 2018. “กรณีศึกษา : ฟ้องศาลได้ไหม ถ้าไม่ได้เลื่อนเงินเดือน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 28 (3):175-81. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144425.