จีงเจริญนรสุข วชิรญา. 2018. “ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในคลินิกในฝัน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 28 (3):183-96. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144430.