รัตนวรรณ ดนัยสร. 2018. “การศึกษาภาวะการสำลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 25 (2):163-72. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144937.