ทัดศรี วันเพ็ญ. 2018. “การใช้การจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยจิตเภทซับช้อน หอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 25 (2):173-84. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144947.