ปริวัฒนศักดิ์ จิรศักดิ์. 2018. “ผลการตัดม้ามร่วมกับผ่าตัดไส้ติ่งในเด็กโรคธาลัสซีเมีย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (1):53-60. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146351.