สารวนางกูร สมภพ. 2018. “การประเมินโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ที่โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (1):61-72. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146667.