เทียนแก้ว สำอาง, และ ทุนดี ฉลองชัย. 2018. “ผลของโปรแกรมการปรับวิถีการดำเนินชีวิต โดยทีมสหสาขาวิชาชีพแบบไปกลับและมิตรภาพบำบัด ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (1):83-94. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146678.