จรูญวัฒนเลาหะ สุประสิทธิ. 2018. “การประเมินและแปรผลลักษณะทางอัลตราซาวน์ ของก้อนที่เต้านม โดยใช้Ultrasonographic BI-RADS เปรียบเทียบกับผลพยาธิวิทยา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (1):163-71. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146717.