อึงพินิจพงศ์ วรรณา. 2018. “การให้ยา Ondansetron เพื่อป้องกันอาการคันจากการให้ยา Morphine เข้าซ่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (1):181-88. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146725.