โพธิโยธิน พงษ์นเรศ. 2018. “Outcome of Severs Head Injury Care Map in Surin Hospital”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (1):198-98. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146744.