เดชาศิลปชัยกุล ศิริรุ่ง. 2018. “การตรวจมะเร็งปากมดลูกพบเซลล์ผิดปกติในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (1):253-60. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/147135.