นรเศรษฐ์สิงห์ มนเฑียร. 2018. “ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของการเสียชีวิตของทารก ที่มีภาวะสูดสำลักขี้เทาเข้าปอด ในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (1):279-90. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/147183.