ฤทัยวัฒน์ จุไรรัตน์. 2018. “การศึกษาผู้ป่วยจมน้ำในแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2549-2550”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (1):315-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/147233.