เลาหศิลป์สมจิตร์ ณัครวัต. 2018. “สิ่งแปลกปลอมที่กล่องเสียง : รายงานผู้ป่วย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (1):353-56. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/147557.