กาญจนการุณ ทวีศักดิ์. 2018. “อุบัติการณ์ของภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (1):357-62. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/147562.