ชูเชิด สมพร. 2018. “ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความต้องการปรับเปลี่ยนสายงาน ของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (2):1-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/149537.