วิจิตรานุวัตร ชุติมา. 2018. “ผลการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (2):13-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/149546.