สุรพงษ์พิวัฒนะ ตวงพร. 2018. “ความชุกของโรคสมาธิสั้นโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (2):59-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/149603.