เนื้อนุ่ม วาสนา. 2018. “การศึกษาระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งแตก ในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (2):69-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/149850.