พันธ์ุมีสุข ญาดา, และ สุขสิน วรฤทัย. 2018. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช็อก (กรณีศึกษา)”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (2):77-95. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150032.