ตั้งอดุลย์รัตน์ อรอนงค์. 2018. “การคัดเลือกยา Meropenem โดยใช้คุณลักษณะเฉพาะของยาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (2):97-106. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150046.