พนมเสริฐ ชาญวิทย์. 2018. “ผลการจัดการผู้ป่วยรายกรณีต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วย โรคจิตเภท ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (2):107-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150056.