เหล่าพูลสุข วิภาวดี. 2018. “รายงานผู้ป่วย : การรักษาภาวะตามัวฉับพลันในเด็ก ของโรงพยาบาลนางรอง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (2):131-39. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150069.