วรรณโพธิ์กลาง อุไรวรรณ. 2018. “การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ ผู้ป่วยซึ่งใช้ยาต้านไวรัส แบบ HAART ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (2):153-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150077.