วังโน วุฒิกนก. 2019. “การใช้การแพทย์ทางเลือกของผู้ป่วยที่มารับการรักษา ที่แผนกอายุรกรรมในจังหวัดสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 20 (3):75-84. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150232.