คงสวัสดิ์ วิโรจน์. 2019. “ผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโลหิตเป็นพิษจากชุมชน ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ พ.ศ. 2547”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 20 (3):33-49. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150259.