ปิยกุลมาลา เกรียงศักดิ์. 2019. “ผลการเปรียบเทียบการใช้แกนอ้างอิงในโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้นและแกนยาวตัดกระดูกต้นขาส่วนปลาย ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 20 (3):1-10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150261.