เลิศวีระวัฒน์ สมศักดิ์. 2018. “ประสิทธิภาพการรักษา Patent Ductus Arteriosus ในทารกคลอดครบกำหนด ด้วยยา Indomethacin โดยบริหารยาทางปาก”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 25 (1):23-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150324.