จงเจษฎ์ นวรัตน์. 2018. “การศึกษาผู้ป่วยเด็กไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 25 (1):43-55. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150333.