โพธิ์งาม เดือนฉาย. 2018. “การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้เป็นเบาหวาน ที่มีแผลที่เท้าและผู้ถูกตัดขาระดับใต้เข่า”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 25 (1):57-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150334.