ศฤงคารินกุล ทิพยรัตน์, และ พานิชเจริญ ลาวัลย์. 2018. “การศึกษาการปฏิบัติจริง ปัญหาและอุปสรรคในการออกกำลังกาย และการทำกายภาพบำบัดเองที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 25 (1):69-79. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150345.