หน่ายคอน บุษบา. 2018. “การเปรียบเทียบผลของการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่องที่บ้านระหว่างกลุ่มที่ให้การพยาบาลแบบผสมผสานและการพยาบาลตามปกติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 25 (1):101-16. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150378.