เดชาศิลปชัยกุล ศิริรุ่ง. 2018. “การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (3):35-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150815.