ตันรัตนานนท์ ดวงรัตน์. 2018. “ผลลัพธ์ทางคลินิกและปัจจัยเสี่ยงของระบบการทำงานของไตที่ลดลงในผู้ป่วยไตเรื้อรังในคลินิกโรคไต”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (3):55-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150819.